O nama

Sharing is caring!

Udruženje Respiratorne medicine (URM) je osnovano na osnivačkoj skupštini dana 23.09.2016. godine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, kao dobrovoljno nepolitičko,
nestranačko i neprofitno udruženje.
Udruženje samostalno određuje svoje ciljeve i djelatnosti u skladu sa Ustavom i zakonom.
Osnovni ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
• unapređenje u oblasti struke i nauke respiratorne medicine u BiH i šire;
• saradnja sa istim ili sličnim udruženjima, asocijacijama, organima vlasti i institucijama u zemlji i
inostranstvu, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Uduženja, u skladu sa Zakonom;
• rad na učlanjenju i aktivno učešće u radu specijalizovanih evropskih i svjetskih udruženja;
• rad na poboljšanju zdravlja stanovništva, a posebno radi ostvarivanja specijalizovanih programa,
kao što su prevencija, dijagnostika i terapija kod oboljenja respiratornog sistema;
• učešće i podsticanje na stalno stručno usavršavanje doktora medicine iz oblasti koje se bave
respiratornom medicinom, kako na usvajanju novih znanja, tako i na primjeni i radu sa novim
tehnologijama;
• podsticanje razmjene stručnih kadrova, kako na državnom, tako i na medjunarodnom nivou;
• organizovanje i podsticanje rada na različitim projektima koji su u vezi sa unapredjenjem zdravlja
stanovništva, davanje doprinosa kreiranju nacionalne politike i programa zdravstvene zaštite;
• davanje doprinosa u pripremi zakonskih propisa u oblasti zdravstva, učešće u kreiranju državnih
programa unapređenja zdravlja stanovništva;
• osmišljavanje, pokretanje i organizovanje akcija edukativnog i preventivnog sadržaja, u kojima će
se obezbijediti široko učešće stanovništva;
• medijsko popularisanje aktivnosti koje su usmjerene na očuvanje i unapređenje zdravlja
stanovništva;
• obavljanje i drugih aktivnosti radi ostvarivanja programskih ciljeva Udruženja;
• organizovanje kongresa, simpozija i savjetovanja, i drugih oblika komunikacije iz oblasti
respiratorne medicine u svrhu ostvarivanja djelatnosti udruženja, u skladu sa Zakonom;
• rad na angažovanju u zaštiti autorskih prava svojih članova;
• zalaganje za učešće u realizaciji studija i projekata u oblasti respiratorne medicine.
• izdavanje brošura, reklamnog i edukativnog materijala, knjiga, zbornika radova, letaka.
Članom Udruženja mogu postati sva fizička lica koja prihvate Statut, ciljeve i djelatnosti Udruženja, a
koja su:
• državljani Bosne i Hercegovine,
• zdravstveni radnici koji su diplomirali i stekli zvanje doktora medicine ili drugo ekvivalentno
zvanje na nekom registrovanom i akreditovanom medicinskom, stomatološkom, farmaceutskom
ili farmaceutsko-biohemijskom fakultetu u Bosni i Hercegovini, odnosno u inostranstvu ali
ukoliko im je stečena diploma nostrifikovana, odnosno priznata od strane nadležnog organa Bosne
i Hercegovine, i koji se bave respiratornom medicinom ili zdravstveni saradnici, odnosno lica koja
nisu završila obrazovanje na fakultetu zdravstvenog usmjerenja ali rade u zdrvstvenima
ustanovama i učestvuju u procesu pružanja usluga u oblasti respiratorne medicine ili se na drugi
način bave respiratornom medicinom.
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
Udruženje Respiratorne medicine (URM) se ograđuje od djelovanja svih vladinih i nevladinih
organizacija, političkih stranaka i svih drugih organizacija (osim onih s kojima je saradnja zvanična i
spomenuta na ovoj web stranici).
Svi organi upravljanja Udruženjem djeluju prema Statutu.
Sjedište Udruženja u Tuzli, u ulici Miroslava Krleže 29/9, 75000 Tuzla.

Rad Udruženja je javan.

 668 total views,  1 views today